اعضای اصلی :
۱-مهندس اله یاری
۲-مهندس امانی
۳-خانم مهندس رمضانپور
۴-نادر سلیمانی
۵-احمد وطن دوست
۶-رامین مصطفوی
۷-سیدمهدی وقفی

اعضای علی البدل :
8-احمد زنگنه
9-مهدی چلوئی
10-اشرف جهانشیری
11-سام نسیم