سلام دوستان
آیا در تربت حیدریه حمام عمومی(گرمابه) فعال هم هست؟