دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند .
ارد بزرگ
اگر آغاز زندگی ات با سپیده دم و روز همزاد گشت همواره در جست و جوی چراغ و پناهگاهی برای شبانگاهان باش ، و اگر درشب و سیاهی آغاز شد از امید در خود چراغی بیافروز که پگاه خوشبختی نزدیک است.
ارد بزرگ
گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، فراموشی است.
ارد بزرگ
اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند .
ارد بزرگ
نقد و ارزیابی بی کینه ، پاداشی است که ارزش آن را باید دانست .
ارد بزرگ
مردمان توانمند در خواب نیز ، رهسپار جاده پیشرفتند .
ارد بزرگ
آنکه دیگران را ابزار پرش خویش می سازد ، تنها خواهد ماند .
ارد بزرگ
بزرگترین کارخانه نابودی توانمندیها ، آیین آموزشی نادرست است.
ارد بزرگ
هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است .
ارد بزرگ
صدا زنده است یا مرده؟ رنگ ها بخشی از پیکره ای زنده اند یا مرده ؟ ! آذین بند و رخت چطور؟ !!!
اگر کسی در این پرسش ها خوب بنگرد خواهد دید همه آنها دارای روان و نیرو هستند . یک آوای زیبا می تواند شما را از خود بی خود کند ، رنگی ویژه می تواند شما را آرامش و یا به خشم در آورد و یا پدیده های بی جانی همچون نامه و جامه و … به صد زبان با شما گفتگو می کنند ، همه آنها در حال سرودن آواز خوش دمادم زندگی اند …
ارد بزرگ
دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد .
ارد بزرگ
آدم بی مایه ، همه افراد را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازد .
ارد بزرگ
آدم های بزرگ به خوشی های کوتاه هنگام تن نمی دهند .
ارد بزرگ
برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست از پشت درهای بسته برداشته می شود .
ارد بزرگ
جایی که شمشیر است آرامش نیست .
ارد بزرگ
ریشه کارمند نابکار ، در نهاد سرپرست و مدیر ناتوان است .
ارد بزرگ
اگر به سخنی که گفته اید با تمام وجود پایبند هستید، دیگر نیازی نیست برای آن پوزش بخواهید .
ارد بزرگ
نرمدلی و نرمش منش آدمی است و سنگدلی و سختسری منش اهریمن.
ارد بزرگ
گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است .
ارد بزرگ
فرمانروایانی که یک شبه دارای توان می شوند ، با تلنگری فرو می ریزند .
ارد بزرگ
در هر سرنوشتی ، رازی مهم فرو نهفته است .
ارد بزرگ
آدمهای ماندگار به چیزی جز آرمان نمی اندیشند .
ارد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.
ارد بزرگ
آدمیانی که با دیگران روراست نیستند با خود نیز بدین گونه اند .
ارد بزرگ
پیش نیاز رسیدن به دلیری و بی باکی ، یافتن آرمان و خواسته ای هویدا است .
ارد بزرگ
گاهی برای رسیدن به پیشرفت می بایست راه سخت کوهستان را برگزینیم .
ارد بزرگ
رَد راستی ، رَد خویشتن است .
ارد بزرگ
اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی .
ارد بزرگ
هر آرزویی بدون پژوهش و تلاش ، به سرانجام نخواهد رسید .
ارد بزرگ
فرمانروایان نیرومند ، رایزنانی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند .
ارد بزرگ
جایگاه ارزیابی و نقد شما بر کارکرد دیگران ، می تواند آغازگاه نخستین گام شما برای سازندگی باشد .
ارد بزرگ
آدمهای بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند .
ارد بزرگ
میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند .
ارد بزرگ
اگر شناخت زن و مرد نسبت به ویژگی های درونی و بیرونی یکدیگر بیشتر گردد کمتر دچار گسست می شوند .
ارد بزرگ
سرآمد این جهانی شما هر چه بزرگتر باشد سرنوشت زیباتری در برابر شماست .
ارد بزرگ
آدمهای آرمانگرا هنگامیکه به نادرست بودن آرزویی پی می برند بر ادامه آن پافشاری نمی کنند .
ارد بزرگ
هر چه بلند پروازتر باشید تپش دلتان کمتر خواهد شد . فشار و دردهای روانیتان نیز .
ارد بزرگ
آدمهای پاک نهاد درهای وجودشان را پس از ناسپاسی می بندند نه پیش از آن .
ارد بزرگ
اگر دیگران را با زیباترین منشها و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاهد بلکه او را دلگرم ساخته ایم آنگونه باشد که ما می گویم .
ارد بزرگ
پیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر خواهند گذاشت .
ارد بزرگ
آرمان و انگیزه هویدا ، ویژگی آدم کار آمد است .
ارد بزرگ
آنکه درست سخن نمی گوید داناترین هم که باشد همگان بی سوادش می پندارند .
ارد بزرگ
هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .
ارد بزرگ
فرمانروا با اندیشه وزیران توانمند خویش فرمانروایی می کند .
ارد بزرگ
پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است .
ارد بزرگ
همه آدمیان به شیوه های گوناگون سختی های روزگار را می چشند .
ارد بزرگ
ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، بلکه بایستگی و وظیفه است .
ارد بزرگ
پیام آوران باورهای پست و خُرد بزرگترین پیروزیهای تاریخ مردم خویش را با گفتاری پست به ریشخند گرفته اند .
ارد بزرگ
آنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند .
ارد بزرگ
درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست .
ارد بزرگ
بکار گیری آشنایان در یک گردونه کاری برآیندی جز سرنگونی زود هنگام سرپرست آن گردونه را به دنبال نخواهد داشت .
ارد بزرگ
آهنگ دلپذیر ، ریتم و آوای طبیعت است.
ارد بزرگ
بی پایبندی به نظم در گیتی ، ویژگی آدمهای گوشه گیر است که عشق و احساس را سپر دیدگاههای نادرست خود می کنند.
ارد بزرگ
هنگام گسست و بریدن از همه چیز ، می توانی بسیاری از نداشته ها را در آغوش کشی .
ارد بزرگ
خودبینی ، خواستگاهش درون است که آدمی را شیفته خویش می سازد و وارون بر این خواستگاه افتادگی پیرامون ماست ، که همگان را به سوی ما می کشاند .
ارد بزرگ
در خواب می توانی نیروی روان خویش را بنگری .
ارد بزرگ
بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند .
ارد بزرگ
میان اشک مرد و زن فاصله و بازه ای از آسمان تا زمین است .
ارد بزرگ
آنگاه که شب فرا رسید و همه پدیدگان فرو خُفتند ابردریاها به پا می خیزند، آیا تو هم بر می خیزی ؟
ارد بزرگ
آنکه نمی تواند از خواب خویش برای قراگیری دانش و آگاهی کم کند توانایی برتری و بزرگی ندارد .
ارد بزرگ
گیتی همواره در حال زایش است و پویشی آرام در همه گونه های آن در حال پیدایش است .
ارد بزرگ
بزرگترین نابکاری آن است که بپنداریم برای آنکه برترین باشیم باید دست به ویرانگری چهره دیگران بزنیم .
ارد بزرگ
وارونگی آدمیان و جانوران در پویایی اندیشه و دانش است ولی آدمی هر دم می تواند به رفتار و خوی بسیار بربرگونه دست یابد و دست به هر بزهی بزند که پلیدترین جانوران هم در بایسته ترین هنگامه از انجام آن می پرهیزند .
ارد بزرگ
هنر خوراک روان و هنرمند آفریننده آن است . بارگاه هنر با هیچ جایگاهی درخور ارزیابی نیست .
ارد بزرگ
شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر نیروی کیهان خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد .
ارد بزرگ
سازگاری با زیستگاه و تلاش برای بهتر شدن جایگاه کنونی ویژگی ناب آدمهای پاک است .
ارد بزرگ
سربازی که می ترسد ، جان خود و دیگر سربازان را به خطر می افکند .
ارد بزرگ
همواره آدمیان محیط و چنبره بدی و پلیدی را با دانش و اندیشه برتر خویش بسته و بسته تر می سازند .
ارد بزرگ
بسیاری از جنگها و آوردهای مردمی از روی نبود شناخت و آگاهی آنها نسبت به یکدیگر بوده است .
ارد بزرگ
خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .
ارد بزرگ
================================================== =============
فزون خواهی برای داشته های ما زیانبار است .
ارد بزرگ
افزایش ناگهانی مردم سبب کاهش ادب ،فرهنگ و فرهیختگی می گردد آنهم از آن رو که نسل و تبار پیش از آن نمی تواند بایستگیها و وظایف خویش را همچون آموزگار بدرستی انجام دهد .
ارد بزرگ
آنانیکه خویی جانور گونه دارند و تنها در پی زدودن گرفتاریهای خویشتن و یا گهگاه افزایش قلمروی زمینی خویش هستند بزهکاران روزگارند. باید گفت نشانه آنها بر گیتی هم تراز ریگ کوچکی در کرانه دریای آدمیان نیز نخواهد بود .
ارد بزرگ
تاراج و شورش هیج گاه بهانه تاراج و شورش دیگر نیست .
ارد بزرگ
جشن های بزرگ انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می شود .
ارد بزرگ
خوش نامی بزرگترین فر و افتخار هر آدمی است .
ارد بزرگ
بسیاری از چیزهای را که می خواهیم داشته باشیم می توانیم با نشان دادن توانمندی خویش به آسانی بدست آوریم .
ارد بزرگ
پیش از آنکه با کسی پیمانی ببندید ، دمی درباره توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ گویید .
ارد بزرگ
برای ربودن دل آدمیان باید بر هم پیشی گرفت و این زیباترین آورد زندگی است .
ارد بزرگ
جز نامیدی و افسردگی هیچ بن بستی در زندگی آدمی نیست .
ارد بزرگ
دیدگاه خوب مردم ، بهترین پشتیبان برگزیدگان است .
ارد بزرگ
خود را برای پیشرفت مردم ارزانی دار تا مردم پشتیبان تو باشند .
ارد بزرگ
آنگاه که سنگ خویشتن را به سینه می زنید نباید امید داشته باشید همگان فرمانبردار شما باشند .
ارد بزرگ
تا چیزی از دست ندهی چیز دیگری بدست نخواهی آورد این یک هنجار همیشگی است .
ارد بزرگ
تبهکار همیشه نگران کیفر خویش است حتی اگر بر زر و زور لمیده باشد و این بسیار درد آور است چرا که سایه کیفر همواره در برابر دیدگانش است .
ارد بزرگ
سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد .
ارد بزرگ
اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زور گویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان بدانها نمی رسد .
ارد بزرگ
فرهنگ های همریشه ، انگیزه ای توانمند است که موجب همبستگی کشورها در آینده می گردد .
ارد بزرگ
آب و هوا ، بر جهان بینی ، پبوندهای مردمی و اندیشه ما تاثیرگذار است .
ارد بزرگ
اهل فرهنگ و هنر ، سازندگان آینده اند .
ارد بزرگ
شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ است .
ارد بزرگ
با گذشت ، شما چیزی را از دست نمی دهید بلکه بدست می آورید .
ارد بزرگ
آنکه به سرنوشت میهن و مردم سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد .
ارد بزرگ
شکست های زندگی ، درهای پیروزی را می گشاید و خودپسندی درهای پیروزی را یکی پس از دیگری می بندد .
ارد بزرگ
کوشش های سیاسی برای جوانان ، مردابی مرگبار است .
ارد بزرگ
آنانکه پژوهش کرده اند تنها کمی به داشته های درونی خویش و رازهای کیهانی آشنا شده اند و این رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا که بسیاری به این رازها پی می برند بی کوچکترین بررسی و پژوهشی، آنها با کار و همچنین نگرش در نمایه های هستی به بسیاری از ناگفته ها پی می برند .
ارد بزرگ
هیچ دوستی بهتر از تنهایی ، برای اهل اندیشه نیست .
ارد بزرگ
برای آنکه همواره دوستانمان را نگاه داریم بهتر است همواره فاصله و بازه ای میان خود و آنها داشته باشیم .
ارد بزرگ
اگر می خواهی دوستیت پا برجا بماند هیچ گاه با دوستت شریک مشو .
ارد بزرگ
آدم خودباور ، هیچ گاه برای رسیدن به مادیات ، ارزشهای آدمی را زیر پا نمی گذارد .
ارد بزرگ
آزمودگی آدمها ، از زر هم با ارزشتر است .
ارد بزرگ
پیران فریبکار، آتش زندگی جوانانند .
ارد بزرگ
هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است .
ارد بزرگ
بزرگواری ، بی مهر و دوستی بدست نمی آید .
ارد بزرگ
اگر جانت در خطر بود بجای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی .
ارد بزرگ
پشتیبانی از داشته دیگران ، پشتیبانی از داشته خود ماست .
ارد بزرگ
هنگامی که می خواهی وظیفه و بایسته خویش را انجام دهی از کسی فرمان نگیر .
ارد بزرگ
همای بخت بر شانه ات نخواهد نشست مگر آنکه شانه ای به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی .
ارد بزرگ
برای رسیدن به کامیابی نباید از شکست های پیشین خیلی ساده بگذرید ، شناخت موشکافانه آنها ، پیشرفت شما را در پی خواهد داشت .
ارد بزرگ
هیچ گاه عشق به همدم را پاینده مپندار و از روزی که دل می بندی این نیرو را نیز در خویش بیافرین که اگر تنهایت گذاشت نشکنی و اگر شکستی باز هم نامید نشو چرا که آرام جان دیگری در راه است .
ارد بزرگ
بدان همواره آنکه برای رسیدن به تو از همه چیزش می گذرد روزی تنهایت خواهد گذاشت، این هنجار دردناک زندگی است .
ارد بزرگ
تنها مادر و پدر خواست های فرزند را بی هیچ چشم داشتی بر آورده می سازند .
ارد بزرگ
در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر ایستادگی کند .
ارد بزرگ
در دوی زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام پیشترم ، تنها یک گام .
ارد بزرگ
هیچ گاه هماورد خویش را کوچک مپندار چون او بهترین دوست توست او انگیزه پیشرفت و پویش می دهد .
ارد بزرگ
اگر می خواهی کسی را بزرگ کنی ، پیوسته از او به دشمنی یاد کن .
ارد بزرگ
پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند .
ارد بزرگ
خموشی در برابر بدگویی از دوستان ، گونه ای دشمنی است .
ارد بزرگ
دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند .
ارد بزرگ
سامانه همه گیر هستی با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک برنامه بزرگ و پیشخواسته در کیهان هستیم که پیشرفت را در نهاد خود دارد .
ارد بزرگ
پوزش خواستن از پس اشتباه ، زیباست حتی اگر از یک کودک باشد.
ارد بزرگ
در هنگام توانایی اگر بستانکاری دیگران را ندهی ، بویژه هنگامی که او درمانده باشد ، فر و جایگاه خویش را برای همیشه از دست می دهی .
ارد بزرگ
میهمانی های فراوان از ارزش آدمی می کاهد ، مگر دیدار پدر و مادر .
ارد بزرگ
خویشتن و مردم را هنگامی می شناسی ، که تنها شوی .
ارد بزرگ
همیشه بین خود و همسرت بازه ای را نگاهدار تا به خواری گرفتار نشوی .
ارد بزرگ

بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .
ارد بزرگ
اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن .
ارد بزرگ
هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید چون با داشتن این ویژگیها همیشه او نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .
ارد بزرگ
هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را ، پایان می دهم .
ارد بزرگ
میان گام نخست و آرمان بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست .
ارد بزرگ
در پشت هیچ در بسته ای ننشینید تا روزی باز شود . راه کار دیگری جستجو کنید و اگر نیافتید همان در را بشکنید .
ارد بزرگ
فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای انجام ندادن کار های خویش دارند .
ارد بزرگ
هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس .
ارد بزرگ
رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد .
ارد بزرگ
آنانیکه سامان و پویندگی در کیهان را دروغ می پندارند ، همواره در اندیشه کین خواهی و حمله به جهان پیرامون خویش هستند . زندگی خود و نزدیکانشان را تباه می سازند و سرانجام در برآیندی بزرگتر از هستی ناپدید می شوند .
ارد بزرگ
به کوهستان می نگرم ، درونم سرشار از نیرو می شود کوهها سر فرود می آورند ، و می گویند : باز ما را درخواهی نورد .
ارد بزرگ
امیدوار مباش دیگران همراهیت کنند ، تنها به درمان دردهای روزگار خویش بیاندیش .
ارد بزرگ
مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها در هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند .
ارد بزرگ
مستمند کسی است ، که دشواری و سختی ندیده باشد .
ارد بزرگ
قهرمان های آدمهای کوچک ، همانند آنها زود گذرند .
ارد بزرگ
نامداری بی نیک نامی ، به پشیزی نمی ارزد .
ارد بزرگ
دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار تو و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد شد .
ارد بزرگ
آن که پند پذیر نیست ، در حال افتادن در چاله سستی و زبونی است .
ارد بزرگ
دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد .
ارد بزرگ
خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست فرمانروایی می کند .
ارد بزرگ
بخشیدن تخت و اورنگ به خویشاوندان ، از زبونی است .
ارد بزرگ
بهترین آموزگار استاد ، شاگرد اوست .