حواست هست خدا؟
صدای هق هق گریه هام
از گلویی میاد که تو گفتی از رگش به من نزدیکتری !
حواست هست خدا؟

...
هر وقت صدای شکستن خودمو شنیدم

گفتم باشه منم خدایی دارم

حواست هست خدا؟

از بچگی تا الان هر وقت زمین خوردم و

به سختی پاشدم یه جمله شنیدم

"غصه نخور خدا بزرگه"

حواست هست خدا؟

حواست هست هر روز باهات درد دل میکنم؟

حواست هست غصه هام داره سنگینی میکنه؟

حواست هست خیلی وقته چشام بارونیه؟

حواست هست نفس کم آوردم؟

خدایا نفس میخوام

جوونی میخوام

خوشی میخوام

زندگی میخوام

خدایا یه خنده از ته دل میخوام

خدایا حواست نـیـسـتـــــــــــ ، اشکامو نمیبینی ، صدامو نمیشنوی ، بغضمو حس نمیکنی ،

به بزرگی خودت ،نه ایوبم..نه یعقوبم...نه نوح... نه یوسفم که در چاهم نشانی

حواست نـیـست

خدایا بازم حواست نـیـسـتـــــــــــ

خدا خیالت راحت ، بازم قلبم شکست ، تو بردی
و دگر هیچ