خدای محبت..خدای عشق..خدای.....

دیروز یک بنده ات قهر میکند و اعتصاب دعا میکند؛
امروز دیگر بنده ات میگوید «که تو از او قهر کرده ای و صدایش را نمی شنوی»
و از من میخواهد که به بنده ای که از تو قهر کرده ندای التماس دعایش را برسانم؛
... و من ...
نمیتوانم بگویم که او دیگر دعا نمیکند!

::
::

چگونه باور کنم که این اتفاقات به خواست تو نبودست؛
چه زیباست این اتفاقات!
چه دلفریب است که خالقی از جنس نور اینچنین به بنده اش نزدیک است.
و او را به حال خود وا نگذاشته!
و اینک من، آخرین بنده از سلسله مراتب بندگانت؛
با تمام وجود این احساس زیبا و ناب را درک کردم
با تمام وجود..........با تمام وجودم ...
::
::
خدایا دستم به آسمان نمیرسد...
دست تو که به زمین میرسد...
((((بلندم کن))))

::
::

ﺑـــﻪ ﺑﻌﻀـﯽﻫـﺎ اوﻧﻘﺪﺭ ﺑﻬـــﺎ ﻣﯿـﺪﯼ ﮐـﻪ ﯾـﻪ ﺭﻭﺯ ﺧـﻮﺩت هم ﺩﯾﮕـﻪ ﻧﻤﯿﺘــﻮﻧـﯽ ﺑﺨـﺮﯾــﺶ...


::
::

کـاش وَقـتهـ ـایِ تــَنهـ ـایی
یــِکی از تو سایـه مـ ـی اومَد و مـِثلِ پــِسَرخالــه میگــُفـت
نــ ـون بـــِگیرَم
نـَـ ـفت بـــِگیرَم
دِلــِ ـت گــِـرِفتِه
مَنــَـ ـــم مــیگــُــفتــَم اره
بَعد فــَقــَط مینــِشَست کِنارَم و سکوت میکــَرد
مَنــَ ــم مِثلِ کــُـــلاه قِرمِزی سَرَمو میزاشتـــَ ـــم رو زانوش...

::
::
ایــــــن روزهـــــا...!!
هــــر جایــــی را کــــه نگــــاه مــــی کنم...!!
پـــــــــر است...!!
از وجــــود ِ آدم هــــای بــــی وجــــود ...

::
::

چه بسیارند افرادی كه رانندگی بلد نیستند
ولی "دور زدن" رو خوب بلدند...


::
::


خدایا تو رو به بزرگیت قسم که هیچ جوون دم بختی و حسرت به دل نگذار...!!!


::
::


وقتـــــی به عقب بر میگردی ؛

متوجه میشی که جــــــای بعضیا ،
الان که تو زندگیت خالــــــی نیست هیـــــچ …
اون موقعشم زیـــــــــــادی بوده … !!!
::
::

لحظه هایی هست که دلم واقعاً برایت تنگ می شود.
من، نام این لحظه ها را "همیشه" گذاشته ام...


::
::

در زندگیت به کسی اعتــــماد کن
که به او ایمــــان داری نه احســاس...


::
::

هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن
“حرمت ها شکسته میشود”
هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن
“تبدیل به وظیفه میشود...